LEGAL BOOKS and DOCS

CATEGORY OF BOOK  AND DOCUMENTS

NATURE OF BOOK

SUMMARY OF CONTENT

 Igitabo cy’amategeko-shingiro

-Iriburiro,-iremwa, izina, intebe, imbibi, intego n’igihe izamara,-kuba, kureka kuba umunyamuryango no kwegura;- umutungo wa koperative; -imiterere, inshingano n’imikorere y’inzego. - ingingo zinyuranye n’izisoza

LEGAL BOOKS and DOCS

 

 Icyemezo cy’ubuzimagatozi

Itariki yaboneyeho ubuzimagatozi,intego ya Koperative, itariki cyasohokeyeho mu igazeti. 

 Igitabo cy’amategeko y’umwihariko

-Ibijyanye n’imishyahara, uduhimbazamuskyi,Jeton de prsence, kwinjira muari kuva muri koperative,

 Igitabo cy’abanyamuryango ba Koperative n’imigabane (Procedure manual)

 See  above

 Inyandiko mperekeza (Delivery document)

 Amazina y’aho Ibintu bivuye, amazina y’aho ibintu bigiye (ikigo), itariki, ingano y’ibintu, amazina y’ubyohereje, agaciro kabyo…